Zgodnie z obowiązującym prawem, Tarnobrzeski Dom Kultury (TDK) zaimplementował szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed COVID-19. Dyrektor TDK jest odpowiedzialny za zapewnienie higienicznych warunków pobytu w instytucji i współpracuje z lokalnymi służbami sanitarnymi. Informacje o procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia są dostępne dla pracowników.

Przy głównym wejściu do TDK wywieszono numery kontaktowe do odpowiednich służb medycznych. Pracownicy i goście są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego oraz używania indywidualnych środków ochrony, takich jak maseczki i rękawiczki. Wszelkie zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych koszy.

W pracy w TDK uczestniczą wyłącznie osoby zdrowe. Osoby z objawami chorobowymi nie są wpuszczane do budynku. Reżim sanitarny, obejmujący m.in. stosowanie płynów odkażających i maseczek, jest monitorowany przez dozorcę oraz innych pracowników.

Wdrażane są również zmiany w organizacji pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pracownicy mają obowiązek stosować się do zasad profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk oraz zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

TDK zapewnia odpowiedni sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji. Wyznaczone są pomieszczenia do izolacji osób z objawami chorobowymi oraz instrukcje dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

W ramach procedur bezpieczeństwa zawieszono korzystanie z szatni, a przynoszenie i przechowywanie w budynku różnych przedmiotów jest zabronione. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku i dołożenia wszelkich starań, aby utrzymać czystość i higienę stanowisk pracy.

Odrębną część procedur stanowią zasady prowadzenia zajęć artystycznych i korzystania z Kina Wisła. Uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zasad sanitarnych, w tym dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć.

W kinie obowiązują specjalne zasady wstępu i uczestnictwa w seansach, w tym dezynfekcja rąk, posiadanie własnej osłony nosa i twarzy oraz zachowanie dystansu społecznego. Zakup biletów online jest rekomendowany, a regulamin Kina Wisła określa szczegółowe zasady korzystania z usług.

Procedury bezpieczeństwa w TDK wchodzą w życie od dnia 1 marca 2022 roku i są zobowiązujące dla Dyrektora, pracowników, uczestników zajęć oraz odwiedzających.

Źródło: https://tdk.tarnobrzeg.pl/

Archiwum: styczeń 2024